×

Musikk

Musikk er det godeste og gladeste vi er i!

Målsetting:

Barna skal bli glad i musikk og få et mangfold av musikkopplevesler

Vi ønsker at barna skal få mange gode musikkopplevelser ved å lytte, erfare og delta i musikkaktiviteter. Dette styrker barnets identitet og livskompetanse.

Barnehagens visjon:

Samklang for livet gjennom gode relasjoner

Barna skal oppleve trygghet, fellesskap, personlig utvikling og utfordringer. Dette oppleves gjennom samspill og et mangfold av musikkopplevelser som utvikler positive sosiale relasjoner og styrker fellesskapet. 

 

 

Vår musikkhverdag

Musikken er en naturlig del av hverdagen i barnehagen. Vi bruker musikken som innfallsport og "rød tråd" gjennom alt vårt daglige arbeid med barna. Gjennom musikken ivaretar vi fagområdene som gir barna basiskompetanse. Vi legger forholdene til rette for sang og musikk i alle sammenhenger - både planlagte og spontane hver dag. Voksne møter og deler musikkopplevelser som oppstår spontant hos barna.

Barna skal oppleve å være i et musikalsk miljø!

 

Frimusikk

Frimusikk er en arena der barna skal kunne uttrykke seg musikalsk. Trommer og rytmeinstrumenter er tilgjengelig for barna under leken. Barna kan fritt velge musikk som en del av leken. Voksne er tilstede og bekrefter, følger og responderer barnets musiske uttrykk. Det må være plass og rom til det frie og flytende, til de spontane ideene. Vi gir barnet impulser og følger barnets impulser. Da blir det samspill!

Musikkstund

Musikkstund er en planlagt aktivitet. Her mottar barna musikalske inntrykk og opplevelser. de tilegner seg erfaring som igjen kommer til uttrykk gjennom musisering.

Temaer

Gjennom barnehageåret velger vi oss ut temaer som vi fordyper oss i. Temaer, høytider og tradisjoner bearbeides gjennom sang, musisering, lytting og kunstnerisk utfoldelse. Barna får en helhetlig opplevelse hvor musikken har den sentrale plassen.

Kor og pianospilling for de eldste

Gjennom de første årene i barnehagen har barna utforsket instrumentene og utviklet seg musisk i fri utfoldelse. De har tilegnet seg en bred musisk erfaring som har gjor dem trygge og bevisste, og de er blitt lydhøre. Barna tar etter hvert initiativ til, og viser lyst til musikalsk samvær og nærvær. 

Det siste året i barnehagen får barna musiske utfordringer. De merker at de mestrer og har behov for å få utviklet seg videre. Det gir en sunn selvtillit og er motiverende!

Pianospilling er et frivillig tilbud til de eldste barna (rocketrollene). Vi starter på høsten, og spillingen foregår jevnlig gjennom hele året. Vi satser på å gjøre spillingen morsom og lystbetont for å vekke iveren og nysgjerrigheten etter å lære å spille et instrument. Det å lære seg å spille gir sammenheng. Rent bortsett fra det musikalske oppnår vi effekter som kroppsbeherskelse, pust, konsentrasjon, koordinasjon, begrepsoppfattelse og gehør. Barna opplever i stor grad glede og mestring!

Kor er også et tilbud til rocketrollene. Barna samles til sang og musikk en gang i uken, og fellesskapet er viktig. Å synge er en umiddelbar og naturlig musikalsk uttrykksform, og sang kan mer enn noe annet beskrive en stemning. Sang er det mest levende redskap til kommunikasjon. Å synge knytter oss sammen og skaper en fellesskapsfølelse som er forutsetningen for trygghet og uavhengighet. Vi har et vidt og variert sangrepertoar, og barna opptrer på forskjellige arrengementer her i barnehagen og i nærmiljøet. Gjennom dette får de trening i å stå fram på en scene, synge i mikrofon og å tå i mot applaus.

Musikk og personlighetsutvikling

Musikk gir rike muligheter for læring, utvikling, lek og glede. De viktigeste områdene musikk virker positivt på er:

Musikkopplevelsen - barns glede av å være i musikken

Barn som har hatt gode musikkopplevelser i tidlig alder, får et positivt forhold til musikk og god næring til musikkurvikling. Barnet blir da mer åpen for musikk senere i livet, noe som gir grunnlag for et rikt utbytte og stor glede av musikken. Musikalske og emosjonelle opplevelser er viktig for barnets identitet. Musikk skal ikke forklares - den skal oppleves og erfares!